fbpx

Klachtenreglement

Klachtenreglement  ICT-4@LL Trainpo!nt

Uitgangspunten:

 • Bescherming en erkenning van de positie van cliënten en werknemers.
 • Vroegtijdige interventie voorkomt verstoorde verhoudingen.
 • Onderkenning feedbackfunctie van het klachtenreglement.
 • Laagdrempelig & toegankelijk.
 • Een klacht zal altijd vertrouwelijk worden behandeld.

Artikel 1 Begripsbepaling:

 1. Klacht

Een geuite ontevredenheid over de geleverde prestatie door een medewerker van  ICT-4@LL Trainpo!nt met het eigen verwachtingspatroon, welke niet weggenomen is of kan worden in het eerste contact daarover.

 1. Klager

Degene die gebruikt maakt van de diensten van  ICT-4@LL Trainpo!nt.

 1. De medewerker van ICT-4@LL Trainpo!nt

Degene die in dienst is van, of namens  ICT-4@LL Trainpo!nt verricht voor  ICT-4@LL Trainpo!nt waartegen de klacht is gericht.

 1. Klachtbehandeling

Het onderzoeken van de klacht, resulterend in een niet afdwingbare uitspraak over de gegrondheid van de klacht.

Artikel 2 Doelstelling van het klachtenreglement:

Het klachtenreglement heeft primair tot doel het recht doen aan de individuele klachtgerechtigde.

Artikel 3 Het indienen van een klacht

 1. Degene die ontevreden is over de dienstverlening van ICT-4@LL Trainpo!nt dient hiertoe het ICT-4@LL Trainpo!nt klachtenformulier volledig ingevuld en ondertekend toe te sturen aan het management van  ICT-4@LL Trainpo!nt.
 2. Niet volledig ingevulde, of niet ondertekende klachtenformulieren kunnen niet in behandeling worden genomen.
 3. Iedere klacht wordt geregistreerd in het klachtenregister van ICT-4@LL Trainpo!nt en minimaal 2 jaar bewaard.
 4. De eerstverantwoordelijke voor het afhandelen van de klacht is de manager opleidingen.

Artikel 4 Privacy

Persoonlijke gegevens van de klager worden vertrouwelijk behandeld, waarmee de privacy van de klager wordt beschermd.

Artikel 5 De klachtencommissie

De bevoegde klachtencommissie is:
Dhr. H. Horselenberg Directeur/Opleidingsadviseur Apeldoorn.
Computer Learning Center
M: 06 41554108
T: 085 7441003

De uitspraak van deze commissie is voor ICT-4@LL Trainpo!nt bindend. Consequenties worden door het instituut snel afgehandeld.

Artikel 6 Termijnen

 1. Klager ontvangt binnen 2 weken na het indienen van de klacht een schriftelijke uitnodiging om een mondelinge toelichting te geven op de klacht ten overstaan van de klachtencommissie.
 2. De klachtencommissie handelt de klacht binnen 4 weken na het horen van klager schriftelijk af.
 3. Als klager het niet eens is met de uitkomst van de klachtenafhandeling kan de op het klachtenformulier genoemde onafhankelijke derde uit de beroepsgroep worden ingeschakeld.
 4. De schriftelijk ingediende klachten worden geregistreerd en voor een termijn van twee jaar bewaard.

Artikel 7 Ingangsdatum klachtenreglement

Het  ICT-4@LL Trainpo!nt klachtenreglement is van kracht met ingang van 1 januari 2020.

Aldus opgesteld te Breda.

Directeur/ Eigenaar M.C. Koijen                                  Directeur/ Eigenaar J.M.M. van der Made

 

Download:Klachtenformulier  ICT-4@LL Trainpo!nt

 

error: Content is protected !!