Klachtenreglement

Klachtenreglement  ICT-4@LL Trainpoint

 Uitgangspunten:

 • Bescherming en erkenning van de positie van cliënten en werknemers;
 • Vroegtijdige interventie voorkomt verstoorde verhoudingen;
 • Onderkenning feedbackfunctie van het klachtenreglement;
 • Laagdrempelig & toegankelijk.
 • Een klacht zal altijd vertrouwelijk worden behandeld

Artikel 1

Begripsbepaling:

 1. Klacht

Een geuite ontevredenheid over de geleverde prestatie door een medewerker van  ICT-4@LL Trainpoint met het eigen verwachtingspatroon, welke niet weggenomen is of kan worden in het eerste contact daarover.

 1. Klager

Degene die gebruikt maakt van de diensten van  ICT-4@LL Trainpoint

 1. De medewerker van ICT-4@LL Trainpoint

Degene die in dienst is van, of namens  ICT-4@LL Trainpoint verricht voor  ICT-4@LL Trainpoint waartegen de klacht is gericht

 1. Klachtbehandeling

Het onderzoeken van de klacht, resulterend in een niet afdwingbare uitspraak over de

gegrondheid van de klacht.

Artikel 2

Doelstelling van het klachtenreglement:

Het klachtenreglement heeft primair tot doel het recht doen aan de individuele klachtgerechtigde.

Artikel 3

Het indienen van een klacht

 1. Degene die ontevreden is over de dienstverlening van ICT-4@LL Trainpoint dient hiertoe het ICT-4@LL Trainpoint klachtenformulier volledig ingevuld en ondertekend toe te sturen aan het management van  ICT-4@LL Trainpoint
 2. Niet volledig ingevulde, of niet ondertekende klachtenformulieren kunnen niet in behandeling worden genomen.
 3. Iedere klacht wordt geregistreerd in het klachtenregister van ICT-4@LL Trainpoint en minimaal 2 jaar bewaard.
 4. De eerstverantwoordelijke voor het afhandelen van de klacht is de manager opleidingen.

 Artikel 4

De klachtencommissie

Consequenties worden door het instituut snel afgehandeld.

Artikel 5

Termijnen

 1. Klager ontvangt binnen 2 weken na het indienen van de klacht een schriftelijke

uitnodiging om een mondelinge toelichting te geven op de klacht ten overstaan van

de klachtencommissie.

 1. De klachtencommissie handelt de klacht binnen 4 weken na het horen van klager

schriftelijk af.

 1. Als klager het niet eens is met de uitkomst van de klachtenafhandeling kan de op het klachtenformulier genoemde onafhankelijke derde uit de beroepsgroep worden ingeschakeld.
 2. De schriftelijk ingediende klachten worden geregistreerd en voor een termijn van twee jaar bewaard.

Artikel 6

Ingangsdatum klachtenreglement

Het  ICT-4@LL Trainpoint klachtenreglement is van kracht m.i.v. 1-1-2016

Aldus opgesteld te Breda

Directeur/ Eigenaar M.C. Koijen

Directeur/ Eigenaar J.M.M. van der Made