fbpx

Privacy reglement

Inleiding
ICT-4@ll Trainpo!nt is een professionele organisatie die gericht is op het geven van diverse blended learning trainingen. ICT4@ll Trainpo!nt hanteert bij de uitvoering van de werkzaamheden, met als doel scholing, dit privacy regelement.

Artikel 1 Persoonsgegevens
ICT-4@ll Trainpo!nt is ermee bekend dat de door de opdrachtgever, dan wel cursisten, verstrekte gegevens over cursisten persoonsgegevens zijn in de zin van Wet Bescherming Persoonsgegevens van 6 juli 2002 en alle daarop betrekking hebbende besluiten en bepalingen alsmede van hetgeen in deze Wet en in de Organisatiewet Sociale Verzekeringen 1997 is bepaald.

Artikel 2 Vertrouwelijkheid
ICT-4@ll Trainpo!nt behandelt alle informatie over individuele cursisten die zij ten behoeve van de uitvoering van een met de opdrachtgever of cursist gesloten contract verkrijgt vertrouwelijk en draagt er zorg voor dat deze informatie niet aan derden bekend wordt. De registratie van gegevens beperkt zich tot die informatie die rechtstreeks betrekking heeft op de uitvoering van de contractueel vastgelegde opdracht tot opleiding.

Artikel 3 Toegang tot gegevens en geheimhoudingsverplichting
Toegang tot de vastgestelde gegevens hebben die medewerkers van ICT-4@ll Trainpo!nt die direct, danwel indirect betrokken zijn bij de uitvoering van de opdracht. Alle medewerkers van ICT-4@ll Trainpo!nt die kennis krijgen van gegevens uit de persoonsregistratie of delen ervan, zijn verplicht tot geheimhouding. ICT-4@ll Trainpo!nt draagt er zorg voor dat deze geheimhoudingsverplichting door haar personeel wordt nageleefd.

Artikel 4 Verstrekken van persoonsgegevens aan derden
Indien er geen wettelijke voorschriften gelden, worden persoonsgegevens slechts verstrekt aan derden na uitdrukkelijke toestemming van de cursist.

Artikel 5 Teruggave gegevens na einde opdracht
ICT-4@ll Trainpo!nt dient bij de beeindiging van de opdracht alle tot de persoon van cursist te herleiden gegevens, data en/of resultaten 2 jaar na beeindiging van de cursusperiode te verwijderen. De gegevens die vallen onder de wettelijke bewaarplicht dienen 10 jaar bewaard te blijven.

Artikel 6 Inzagerecht en correctierecht
ICT-4@ll Trainpo!nt is verplicht om aan een ieder van wie zij persoonsgegevens beheert, in persoon volledige inzage te geven in de betreffende gegevens. De inzage geschiedt binnen 1 maand na ontvangst van de aanvraag tot inzage door middel van een volledige kopie van de gegevens of, indien de privacy van anderen hierdoor niet wordt geschaad, door middel van inzage in de originele gegevens. Desgevraagd kan een ieder van wie ICT-4@ll Trainpo!nt de persoonsgegevens beheert in persoon een beroep doen op correctie van de gegevens. Correctie zal plaatsvinden als blijkt dat sprake is van onjuistheid, onvolledigheid of strijd met enige wettelijke bepaling. Correctie is slechts mogelijk nadat hiertoe schriftelijk verzoek van de betreffende persoon is ontvangen en zal binnen 4 weken nadat gebleken is dat er gronden zijn om over te gaan tot correctie van de gegevens, plaatsvinden.
Indien ICT-4@ll Trainpo!nt weigert de gegevens te corrigeren, wordt deze beslissing, met redenen omkleed, binnen twee weken na ontvangst van het verzoek tot correctie aan de cursist meegedeeld. Het verzoek tot correctie wordt wel in het persoonsdossier opgenomen.
Waar nodig ten behoeve van de opdracht, doet ICT-4@ll Trainpo!nt mededelingen aan derden belanghebbenden, voor zover de wet dit toestaat, of met toestemming van de geregistreerde.

Artikel 7 Bekendmaking van het privacyreglement
De inhoud cq strekking van dit reglement wordt aan eenieder die dit aangaat bekend gemaakt. Op verzoek wordt kosteloos een exemplaar van dit reglement aan de cursist ter beschikking gesteld.

Artikel 8 Overdracht van persoonsgegevens
Indien een opdrachtgever voor een betrokken cursist een overeenkomst sluit met een andere uitvoerder van scholing en ICT-4@ll Trainpo!nt verzoekt alle door haar verzamelde persoonsgegevens beschikbaar te stellen aan die andere uitvoerder, gaat ICT-4@ll Trainpo!nt hiermee alleen akkoord indien voldaan is aan de voorwaarden dat de bescherming van de persoonsgegevens afdoende is gewaarborgd door die andere uitvoerder.
ICT-4@ll Trainpo!nt zal zorgdragen voor de nodige informatie aan een cursist omtrent de overdracht van gegevens, alsmede voor het verkrijgen van toestemming van de cursist.

error: Content is protected !!